ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ดาวน์โหลดไฟล์
1
แผนบริหารจัดการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของเขตพื้นที่การศึกษา
2
คู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
3
แบบประเมินตนเองของครูรายบุคคล(47-49) แบบประเมินตนเองด้านคุณภาพผู้เรียน (50-53) แบบประเมินตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน(54-59) สรุปการประเมินตนเอง (60-61)
4
แบบบันทึกการนิเทศ(ด้านการจัดการเรียนการสอน 70 - 78)
5
แบบบันทึกการนิเทศ(ด้านตุณภาพนักเรียน 62 - 69)
6
แบบบันทึกการนิเทศ(ด้านบริหารจัดการ 79 - 93)
7
แบบสรุปการนิเทศการดำเนินการจัดการเรียนการสอน (102 - 110)
8
แบบสรุปการนิเทศ (94 - 101)
9
แบบประเมินตนเอง(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 111 - 114)
10
ปฏิทินการดำเนินงาน
11
กรอบแนวทางในการนิเทศภายใน DLTV ในสถานศึกษา
12
กรอบแนวทางในการดำเนินการติดตาม ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV โดยสำนักงานเขต/หน่วยงานต้นสังกัด
13
กรอบแนวทางในการดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ
14
กรอบแนวทางกรอบแนวงทางในการดำเนินการติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
15
โครงสร้างมาตรฐานตัวชี้วัด DLTV ของสถานศึกษา (6 - 17)
16
โครงสร้างมาตรฐานตัวชี้วัด DLTV ระดับเขตพื้นที่ (18 - 20)
17
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (21 - 28)
18
แบบนิเทศการใช้สื่อ 60 พรรษา
19
เกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552
20
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ.


         

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com