ลงทะเบียนขอใช้ internet
ตารางรายงานการขอใช้ internet ในการประชุม อบรม ณ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่
รายการประชุม/อบรม
จำนวน (วัน)
จำนวนผู้เข้าร่วม
ผู้ขอใช้ internet/กลุ่ม
1
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ...  รายละเอียด
2 วัน ตั้งแต่ 2019-07-25 ถึง
2019-07-26
130 คน
ประภาพร มั่นเจริญ / กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2
อบรมทางไกล สะเต็มศึกษาปฐมวัย...  รายละเอียด
5 วัน ตั้งแต่ 2019-06-08 ถึง
2019-06-18
130 คน
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก / กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการกอง...  รายละเอียด
1 วัน คือ 2019-05-13
100 คน
นางสาวนิรดา มุ่งหน้าที่ / กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


         

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 14 : version 2.1.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com