ที่
เรื่อง
กฎ/ระเบียบ/ประกาศ
คำสั่ง
1
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
2
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ สพฐ.
3
ข้อกำหนดตามมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่เกี่ยวกับการศึกษา
4
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) (หน้า 10-หน้า 16 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 69 ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563)
5
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) (หน้า 1 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 76ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 2 เมษายน 2563)
6
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) (หน้า 86 หน้า 87 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 83ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10 เมษายน 2563)
7
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) (หน้า 77 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 100 ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 29 เมษายน 2563)
8
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) (หน้า 1-หน้า 3 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 102 ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
9
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) (หน้า 4-หน้า 6 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 102 ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
10
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) (หน้า 39-หน้า 42 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 114 ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)
11
ข้อกำหนดตามมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 8-9
view 589

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
version 1.1