เรื่อง ประเภทของละครไทย ละครเสภา

เขียนเมื่อ 2019-03-12 14:20:38

    

ประเภทของละครไทย  ละครเสภา

 

     ละคร เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเรื่องราวมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ ละครรำและละครที่ไม่ใช่ละครรำ ซึ่งละครแต่ละประเภทมีลักษณะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

       ละครเสภา เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
ทรงปรับปรุงละครชนิดนี้ โดยนำการแสดงเสภารำมาผสมกับละครพันทาง ใช้การขับเสภาในการดำเนินเรื่อง

 

       ละครเสภาเป็นละครที่เกิดขึ้นใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงปรับปรุงการแสดงละครชนิดนี้
โดยนำการแสดงเสภารำมาผสมกับละครพันทาง

      การแต่งกาย แต่งตามท้องเรื่องเหมือนกับละครพันทาง

      ดนตรีและเพลงร้อง นิยมใช้วงปี่พาทย์เครื่องคู่ เพลงที่ใช้มีลักษณะคล้ายกับละครพันทาง
แต่มีการขับเสภาและขยับกรับประกอบการขับเสภาแทรกอยู่ในเรื่องตลอดเวลา มักขึ้นต้น
บทกลอนว่าครานั้น ปางนั้น

       เรื่องที่แสดง นำมาจากนิทานพื้นบ้าน นิยมแสดงเรื่องไกรทอง และขุนช้างขุนแผน