TECS4

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนบนระบบอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน

 ที่  ศูนย์เครือข่ายที่  ชื่อโรงเรียน  ที่อยู่เว็บไซต์    
1   บ้านท่าโพธิ์ www.tecs4.esy.es/btp
2   วัดคูมอญ www.tecs4.esy.es/wkm
3   วัดสาวชะโงก www.tecs4.esy.es/wsch
4   บ้านมาบนาดี www.tecs4.esy.es/bmnd
5   บ้านวังหิน www.tecs4.esy.es/bwh
6   ไทรทองอุปถัมภ์ www.tecs4.esy.es/sta
7   บ้านท่ากลอย www.tecs4.esy.es/btk
8   วัดทางข้ามน้อย www.tecs4.esy.es/wtn
9   วัดบางคา www.tecs4.esy.es/wbk
10   วัดสนามช้าง www.tecs4.esy.es/snch
11   บ้านนาโพธิ์ www.tecs4.esy.es/bnp
12   วัดบึงกระจับ www.tecs4.esy.es/bkj
13   บ้านอ่างเสือดำ  
14   บ้านห้วยหิน(อ.สนามชัยเขต)  
15   บ้านโป่งเจริญ  
16   ไม้แก้วประชานุเคราะห์  
17   วัดนาเหล่าบก  
18   บ้านหนองน้ำขาว  
19   บ้านหนองยาง  
20   วัดหัวสำโรง  
21   บ้านอ่างตะแบก  
22   วัดหนองเสือ  
23   วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์  
24   บ้านท่าทองดำ  
25   บ้านหนองคอก  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
       

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com