TECS4

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนบนระบบอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน

  ที่      ศูนย์เครือข่ายที่ โรงเรียน ที่อยู่เว็บไซต์
1   โรงเรียนบางพะเนียง www.tecs4.com/bpn 
2   โรงเรียนตลาดบางบ่อ www.tecs4.com/byd
3   โรงเรียนวัดหินดาษ www.tecs4.com/whd
4   โรงเรียนวัดสะแกงาม www.tecs4.com/bnpy
5   โรงเรียนวัดดอนท่านา www.tecs4.com/dtn
6   โรงเรียนบ้านคลองอุดม http://www.tecs4.com/kud
7   โรงเรียนบ้านหินแร่ www.tecs4.com/rpt
8   โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน www.tecs4.com/smn


 
         

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com